Stanovy Spolku studentů Arts Managementu

28. listopadu 2009 v 17:18 |  Dokumenty
Stanovy občanského sdružení "Spolek studentů Arts Managementu"
Tento návrh stanov byl schválen přípravným výborem 28. února 2008 v Praze. Tento návrh stanov byl přijat Minoisterstvem vnitra ČR a 22. října 2009 se stává Spolek studentů Arts Managementu občanským sdružením.


Čl. 1 Název a sídlo

1. Prozatímní název sdružení je "Spolek studentů Arts managementu." (dále jen sdružení).
2. Sdružení má sídlo na akademické půdě VŠE

Čl. 2 Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným neziskovým seskupením studentů oboru Arts management.

Čl. 3 Základní cíle sdružení

Sdružení se zakládá za účelem:
 • přispívat k rozvoji oboru Arts managementu na VŠE, alespoň z části prezentovat zájmy studentů tohoto oboru
 • vytvářet prostor pro výměnu zkušeností a znalostí mezi jednotlivými studenty Arts managementu, ale i studenty podobných studijních oborů zaměřených na management v kultuře v České republice i v zahraničí, a mezi manažery v kultuře, a to i v neprofesionální sféře,
 • přispívat k profesnímu rozvoji členů sdružení.

Čl. 4 Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:
 • informační a propagační činnost realizovaná zejména prostřednictvím vytvoření webových stránek, jejichž obsahem by mělo být publikování prací studentů oboru (případně i přínosných prací studentů jiných vysokých škol), rozhovory, tipy, poradna, bibliotéka, užitečné odkazy a další; následně pak možné přenesení některých rubrik do periodika,
 • vzdělávací činnost; pořádání diskuzí, konferencí, seminářů, besed a workshopů,
 • produkce a podpora produkce uměleckých aktivit a kulturních projektů vzniknuvších nejen z řad studentů Arts managementu.

Čl. 5 Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti.

2. Členství ve sdružení vzniká na základě přijetí písemné přihlášky předsednictvem sdružení. Sdružení vede evidenci členů.

3. Člen sdružení má právo:
 • zúčastnit se jednání členské schůze, každý člen má jeden hlas,
 • člen hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce,
 • být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,
 • být informován o veškeré činnosti sdružení
 • podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení
4. Člen sdružení má povinnost:
 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení a jejich operativních rozhodnutí,
 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy sdružení,
 • účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.
5. Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení:
 • napomenout člena sdružení (napomenutí provede písemně předsednictvo na základě výzvy výboru sdružení),
 • vyloučení ze sdružení.
6. Členství ve sdružení zaniká:
 • vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsednictvu sdružení,
 • vyloučením - o vyloučení rozhoduje členská schůze,
 • úmrtím člena,
 • zánikem sdružení.
7. Členská schůze může jmenovat čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které výslovně přiznává statut sdružení.

8.Člen, který ve sdružení vykonával některou z funkcí uvedených v čl. 6 těchto stanov, je povinen před ukončením členství vypořádat veškeré případné závazky vůči sdružení, z příslušné funkce vyplývající..

Čl. 6 Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:
 • členská schůze,
 • předsednictvo,
 • výbor,
  (případně dozorčí rada).
A. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází podle potřeby, nejméně však jednou za semestr, aby:
 • zvolila předsednictvo, případně je odvolala,
 • schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem,
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
 • rozhodla o vyloučení člena,
 • rozhodla o ustavení členských příspěvků a jejich výši,
 • jmenovala čestné členy sdružení,
 • rozhodla o zániku sdružení.
2. Zasedání členské schůze sdružení svolává předsednictvo sdružení.

3. Předsednictvo je povinno do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení.

4. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení.

5. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

B. Předsednictvo

1. Předsednictvo tvoří:
 • výkonný předseda
 • první jednatel,
 • druhý jednatel.
2. Předsednictvo je voleným orgánem a má nejméně 3 členy. Místo druhého jednatele nemusí být obsazeno.

3. Členové předsednictva jsou voleni na zasedání členské schůze na období jednoho roku. Zvoleni musejí být nadpoloviční většinou hlasů. Způsob volby je na domluvě.

4. Předsednictvo sdružení zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.

5. Předsednictvo jmenuje členy výboru.

6. Společně s výborem projednává a schvaluje změny stanov.

7. Přijímá přihlášky nových členů.

C. Výbor

1. Výbor tvoří:
 • výkonný předseda,
 • projektoví manažeři.
2. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze, schází se pravidelně podle potřeby provozu, nejméně však jednou měsíčně a plní úkoly, vyplývající z provozu, uložené mu členskou schůzí a předsednictvem.

3. Členové výboru jsou ustanoveni předsednictvem.

4. Společně s předsednictvem projednává a schvaluje změny stanov.

5. Jednání výboru předsedá výkonný předseda.

6. Projektoví manažeři jsou koordinátory projektů sdružení. Jsou jmenováni předsednictvem. Jejich činnost je koordinována výkonným předsedou.

D. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem a platnými předpisy.

2. V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

3. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze na dva roky na svém zasedání tajnou volbou.

4. Členové musejí být zvoleni nadpoloviční většinou hlasů.

5. Členství v dozorčí radě je neslučitelné se členstvím v předsednictvu a ve výboru.

Čl. 7 Hospodaření sdružení


1. Majetek sdružení vzniká z grantů, dotací, darů právnických osob z ČR i ze zahraničí, z výtěžků z pořádaných akcí.

2. Prostředky jsou používány na krytí:
 • administrativně-správních výdajů orgánů sdružení,
 • služeb a prací nutných k činnosti sdružení.

3. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení, uvedených v čl. 3, a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

4. K vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení ekonoma sdružení.

5. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

Čl. 8 Jednání jménem sdružení

1. Právo jednat jménem sdružení je přisouzeno předsednictvu, případně jím písemně zmocněnému členu v písemně stanoveném rozsahu.

2. Členové předsednictva musí jednat vždy alespoň dva společně.

3. Právní úkony je možno realizovat principem per rollam.

Čl. 9 Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

1. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

2. O způsobu majetkového vypořádání rozhoduje členská schůze.

Čl. 10 Závěrečné ustanovení

Tento návrh stanov byl schválen přípravným výborem
28. února 2008 v Praze.

Tento návrh stanov byl přijat Minoisterstvem vnitra ČR.
22. října 2009 se stává Spolek studentů Arts Managementu občanským sdružením.

Spolek studentů Arts managementu |Vysoká škola ekonomická v Praze | nám. W. Churchilla 4; Praha 3
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.